web 2.0

۲۳.۹.۸۹

حکمت شهادت

نمی فهمی! نمی فهمی که هر چیز پرت و پلایی در عالم حکمت دارد. چه رسد به شهید شدن که آخر حکمت است. همین جوری الکی که نمی شود یک تیر به مشکت بخورد و هلپ بیافتی بغل حوری گوگوری مگوری. باید یاد می گرفتم که به عشق اسم ماندگار، روی خیابان بیست متری و گنده لاتی جلو بچه محل ها نمی شود ریق رحمت را تک هورت سر کشید...
هر کاری در عالم حکمتی دارد. خاصه مردن و چه جور مردن که آخر حکمت است.
بیوتن، رضا امیرخانی، صفحه 39
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر