web 2.0

۳۱.۶.۸۹

در رابطه با حماسه ی صندلی های خالی
جهت حفظ آبرو و ذوق زده شدن رئیس دولت (از همانهایی که با دیدن مردمِ نامه به دست در شهرستانها نشان می دهد) پیشنهاد می شود در سفرهای آتی مقادیر زیادی ساندیس و کیک نیز همراه با کاروان عظیم همراه ایشان به نیویورک برده شود و در میان حاضران توزیع گردد.
همچنین ترتیباتی اتخاذ شود تا چهره های سیاسی حاضر در سالن بتوانند با تحویل نامه های خود مبالغی مشابه «همایش ایرانیان خارج از کشور» از آقای مشایی دریافت کنند تا انگیزه ای برای حضور در سالن داشته باشند.
همچنین اینجانب هر چه دقت کردم، اثری از هاله نور در تصاویر سفر اخیر ندیدم. آیا خدای ناکرده مقامات معنوی رئیس محترم دولت نزول داشته؟ نکند خدای نکرده کشتارها و تجاوزها و شکنجه ها و گرسنگی مردم و ... بر وجود مقدس ایشان اثر گذاشته باشد!
نمای بزرگتر عکسها را از اینجا و اینجا ببینید.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر