web 2.0

۲۹.۹.۸۹

ماهی قلاب کسی را می گیرد که بخواهدش!

پیرزن ماهیگیر:
ماهی به تجهیزات کاری ندارد! ماهی قلاب کسی را می گیرد که بخواهدش! ما نیستیم که ماهی می گیریم، ماهی ست که ما را می گیرد! ماهی ها کیف می کنند از این که سرخ شان بکنم و بدهم شان به نوه هایم. کیف می کنند از این که بفروشم شان و پول شان را بدهم به نوه های گرسنه ام. خودشان به زور همدیگر را کنار می زنند تا قلاب مرا بگیرند. ماهی های آن بچه مزلف ها، اشتباهی طعمه گاز زده اند. باید آزادشان می کردند... مگر مه جوان؟!
بیوتن، رضا امیرخانی، صفحه 412
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر