web 2.0

۸.۱۲.۸۸

در فکر این شیخ چه می گذرد؟


این عکس هفته پیش درست در زاویه مقابل رئیس مجلس خبرگان گرفته شده. این چهره در همِ به شدت در حال اندیشه ابیات زیر را به ذهن من آورد:
چنان کار سازم من اینبار سخت
که افتی تو اکبر ز تاج و زتخت
به ایران همی زنده یک تن مباد
وگر بود، جز خادمِ من مباد
بیندیشم اینک بسی حیله ها
تنیده به هم شیله و پیله ها
من و ممّد و جانِ جانم سعید
رهیدن از این حیله ها شد بعید
بیا پنجه در پنجه ی من فِکن
بیا شعله بر مام میهن بزن
یکی معجزه کرده ام بی مثال
سیه کرده ام روزتان پنج سال
ولی بازیم تازه آغاز شد
فلک با من اینبار همساز شد
مریدان من حاکمِ سرزمین
نخواهم کس دیگری بر زمین
بسازم چنان تیره کردار شب
که رستم بگیرد از این حال تب
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر