web 2.0

۱۶.۶.۸۸

درسهای تاریخی: استبداد و روسیه

تاریخ مشروطه کسروی، جلد 2 ، صفحه 577
زمان: پیش از به توپ بستن مجلس
از روزیکه جنبش مشروطه خواهی در ایران آغاز گردید، محمدعلیمیرزا که آنزمان ولیعهد می بود روی دشمنی نشان داد. زیرا از آغاز زندگانی با فرمانروایی خودکامانه بار آمده و همیشه مردم را زیر دست خود دیده بود، و این بار دشوار می افتاد که مردم سری افرازند و در برابر او ایستاده سخن از کشور و کارهای آن رانند. و خود کسی نمی بود که معنی مشروطه یا سررشته داری توده را نیک بداند و از سودهای آن آگاه باشد و به نام دلبستگی به کشور و نیرومندی آن از هوسهای خود چشم پوشد. یک مرد کوتاه اندیشی بیش نمی بود.
از سوی دیگر روسیان که در دربار ولیعهدی دست میداشتند رشته اندیشه و سهشهای او در دست آنان بود که به دستیاری شاپشال او را بهر راهی می گردانیدند. و چون دولت روس با جنبش توده چه در کشور خود و چه در ایران سخت دشمن بود، از انیرو در اینهنگام محمد علیمیرزا را به خود نگذارده دشمنیش با مشروطه را بیشتر می گردانیدند.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر