web 2.0

۱۲.۱۲.۸۹

میر حسین را بکشید

معراج مردان سردار است
میر را بکشید، شیخ را و آن بانو را هم! او را بدتر از همه، که جرمش بیش از همگان است. او هم مفسر قرآن و هم سخت آزادی خواه و پایدار و بدتر از همه او زن است، زن! و چه جرمی سنگین تر از این در این سرزمین؟!
این خط باطل منحرفی است که سرسلسله اش در پاسخ درویش گفت : «امروز ، فردا و پس فردا بینی! آن روز بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش برباد دادند.»
پس بکشید، بسوزانید و بر بادشان دهید که ما هر چه باید بیاموزیم آموخته ایم. ما که خفقان گرفته ایم از «ترس محتسب خورده» هرگز قانع نشده ایم و نمی شویم مگر به شهد شیرین آزادی، مردم سالاری و عدالت.
زهی خیال باطل! ضحاکان ماردوش را خون بسیار سیراب نخواهد کرد، اما همین خون گام های کاوه و فریدون را استوارتر خواهد ساخت. پس بکشید، بسوزانید و بر باد دهید!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر