web 2.0

۲۷.۸.۸۸

رادیکال بودن یا نبودن

رادیکال بودن یا نبودن، مسئله این است. مشی میانه داشتن و گامهای آهسته برداشتن و از یارانِ یار سرزنشها شنیدن. در پی اصلاح بودن و صَلاح مُلک خواستن و برکردار زشت معترض بودن. آرای خود به سرقت رفته دیدن و پیاپی شلاق بر تن نحیف خوردن و چماق از اصحاب ریش خوردن و تیرکینه از سربازان وطن خوردن و تجاوز گزمه ها به جوانان معصوم دیدن.
و يا:
فریاد کشیدن و تصاویر شهنشهانِ جور دریدن و بر آن پای کوبیدن؟ درخت کینه در سینه پروریدن و به آهنگ انتقام رقصیدن و خصومت ورزیدن؟ تیغ آهخته بر سرباز وطن کشیدن و تندروی ورزیدن و مرگ مخالفین طلبیدن؟
رادیکال بودن یا نبودن، مسئله این است! و اصحاب قدرت به کدام سوی می خواندمان؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر