web 2.0

۱۱.۱۲.۸۶

طرح ها و اهداف ( سازندگی

ساخت هزار مستراح زنجیره ای:
از آنجا که تا کنون این واژه «زنجیره ای» هیچ تاثیر مثبتی برای ملت قهرمان ایران نداشته از این پس بنده قصد دارم این واژه را به خدمت ملت درآورم.
حتماً که نمی بایست مثل شاه عباس و شاهِ زند مسجد و مدرسه ساخت! خلق نیازهای دیگر نیز دارند. خرجش هم کمتر است.
همچنین عطف به مباحث مطرح شده پیشین در این رابطه؛ برای راحتی وجدانِ ملتِ بی بنزین در سفرهای ایرانگردانه، طرح مذکور با سه فوریت به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد و به قوهٴ محترم مجریه یک ماه برای اجرای آن وقت داده خواهد شد.
بدنوسیله ضمن اینکه پارکها، پشت درختها، زیر سنگها و غیره را از الطافِ ملتِ همیشه در صحنه نجات می دهیم (حفظ محیط زیست!)؛ ملت را نیز از شر صفهای کیلومتری مستراح، بی آبرویی در مقابل اجانبِ مسافر به ایران، دل پیچه و دردهای مزمن و بادهای ناخواسته نجات خواهیم بخشید.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر