web 2.0

۱۲.۱۲.۸۶

برنامه ها و اهداف ( حقوق زنان:

در حال حاضر دو نوع مرد در ایران داریم:
1: مردهایی که زن ذلیلند و می دانند و قبول دارند که زن ذلیلند
2: مردهایی که زن ذلیلند و نمی دانند یا قبول ندارند که زن ذلیلند
در جهت حفظ و توسعه حقوق زنان قانونی به تصویب خواهیم رساند که زین پس کلیه مردان این مملکت قانوناً موظفند تنها عضوی از بند 1 باشند و چنانچه حاضر به پذیرش حقیقت نباشند عضوی از بند 209 خواهند شد!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر