web 2.0

۲.۵.۸۵

وظیفه طنزنویس

ابراهیم نبوی
گفتم من طنزنويس هستم و فکر می کنم وظيفه طنزنويس کنارزدن ماسک هايی است که آدم ها برای پنهان کردن خودشان برچهره می گذارند. من به عنوان طنزنويس وظيفه دارم واقعيت های دشوار و سختی را که در جامعه وجود دارد و معمولا پشت ماسک های دلنشين يا کلمات زيبا پنهان می شود نشان دهم و البته اين کار را با ايجاد خنده می کنم. خنده ای که از شگفتی آغاز می شود و به آگاهی ختم می شود
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر