web 2.0

۲۱.۷.۸۹

اعتراف بازی مجدد صدا و سیما


یک روزی، یک روزگاری یک آخوند باحال اینترنت بازی بود به نام ابطحی. گزمه های حکومتی این طفلک را گرفتند و در سیاهچال انداختند و او را وادار به تفکر کردند و چه تفکراتی!
این طفلکی قصه ما وقتی هر چه فحش و بد و بیراه بود به خودش و بزرگان قومش گفت و از چشم همه جماعت افتاد و آبرو و حیثیتش سکه یک پول شد، از سیاهچال موقتاً رهایی یافت. هیچ وقت معلوم نشد چه تهدیدات وحشتناکی به کار گرفته شد که او چنان به تبر زدن بر بیخ و بن خویش برخاست! برخی گفتند تهدید خانواده و ناموس، برخی گفتند سخنان و ادعاهای عجیب پدر و برخی بر آن شدند که تهدید به مهرورزی با نوشابه شاید!
این حکایت برفت و برفت و وی نیز از چشم دوست و آشنا و فامیل و هم حزبی و مردم و غیره بیفتاد، ولی دم برنیاورد تا وعده های بازپرسان و اربابان ایشان عملی شود شاید! اما دردا و دریغا که دیری نپایید اصحاب زور برآن شدند که پس از فیلم اعترافات وی که هنوز شیرینی اش زیر زبان ایشان است، پدر آن طفلک را نیز سکه یک پول نمایند.
وی خود پیشترک از گفته ها و اعمال پدر مودبانه در وبلاگش برائت جسته بود، ولی چه سود! مگر دل صاحبان قدرت به این راحتی ها خنک می شود؟ و این شد که همه جا جاز زدند که:
« جمعه، پخش اعترافات پدر ابطحی از تلویزیون»
پیشنهاد
خلاصه ما که این روزها دست به پیشنهادمان عالی شده، پیشنهاد می کنیم:
همراه با اعترافات ایشان از افرادی که با امام زمان (عج) شام و ناهار میل می کنند، آنهایی که مدعی نمایندگی تام الاختیار با خدمات پس از فروش از ایشان می شوند و کلیه افرادی که هر روزه سخنگوی تام الاختیار ایشان می شوند نیز در این بازی شرکت داده شوند.
درس اخلاقی:
بهزاد نبوی بودن و روزی یک فصل کتک مفصل از بازجویان محترم نوش جان کردن دردسرش از آزادی مشروط به سبک عطریان فر و ابطحی بسیار ارزانتر تمام می شود.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر