web 2.0

۲۷.۳.۸۸

بای ذنب قتلت

مقام معظم رهبری : "ظرفیت و تحمل پیروزی و عدم پیروزی کار آسانی نیست. زیرا این موضوع یکی از فضایل انسانی است که باید فرهنگ آن در میان نخبگان و آحاد مردم ترویج شود."
دو سوال دارم:
1- به همین دلیل رهبری و نزدیکانشان تاب شکست را نیاوردند و به بسیجیهای جان برکفشان دستور فرمودند تا هموطنان ما را به قتل برسانند؟
2- نظر به قتل 8 ایرانی و زخمی شدن 28 ایرانی (توسط نیروهای تحت امر رهبری) مقام معظم شبها راحت می خوابند و وجدانشان ابداً درد ندارد؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر