web 2.0

۸.۷.۸۶

خط مرز روشنفکری

محمدرضا نیکفر شرط لازم روشنفکری در ایران امروز را دفاع از آزادی زنان و پشتیبانی قاطع از بایستگی برابری حقوق آنها با مردان است. به نظر می رسد دلیل این امر از نظر وی سخت چالش برانگیز بودن بحث حقوق زنان در شرایط فعلی ایران و نیز برداشت های مطلق دین رسمی در این باره است.
و از آنجا که روشنفکری به نوعی گریز از این روایت های مطلق است موضوع حقوق زنان در ایران مرز مشخصی را تعیین می کند.

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر