web 2.0

۸.۷.۸۶

راه چاره روشنفکران دینی

نیکفر معتقد است به دلیل شناخت حوزهٔ رسمی از متن های کانونی شناخت آن نسبت به «صحیح» و «حقیقت» عینی تر و بر واقعیت دین نسبت به روشنفکران دینی منطبق تر است. بنابراین آلترناتیو روشنفکران دینی دست یازیدن به سنت پارسایی و تکیه بر اخلاق است. با تکیه بر آزادی می توان گذشته را بازخوانی کرد و سنت خود را داشت و آن سنت را در برابر سنت رسمی قدرت نهاد.
در واقع باید از روش اسپینوزا پیروی کرد که برای او «اخلاق» مهم تر از «حقیقتی» بود که از متن برمی آید.
همچنین خدای «ابن سینا» و «ابن رشد» مشکلی با رفع تبعیض ندارد و خود را به هیچ روی درگیر پوشش و آرایش آدمیان نمی کند.
مقداری شجاعت اخلاقی و درک متعالی لازم است تاچنین سنتهایی احیا شود.

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر