web 2.0

۳.۳.۸۶

زیرآب

آن شنیدستی که در ایران ما * رسم زیر آبی بود پیمانِ ما؟

هر کس زیرآبِ دیگر می زند * ریشه یاران خود را می کَنَد

هر کسی گوید که من پاکم ولی * می زند زیرآبِ یارِ اولی

هموطن! خوبِ قشنگ و نازنین! * سرور هر چه چُلمبه بر زمین!

ای که بی پارتی خود چون کودکی * کودکی بی کس کنار رودکی

هردم از ترس بیفتادن در آب * می کنی سرهای یاران زیرِ آب

هی دو دستی میز را چسبیده ای * هی به هر ساز خوشی رقصیده ای

این که با ناز و کرشمه در بَر است * این عروسی صد هزاران شوهر است

توضیح: لطفاً در مورد وزن عروضی این شعرا سخت نگیرین و گیر ندین چون بیشتر مضمون و رسوندن مفهوم برام مهم بوده


balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر